Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku. Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • maksymalna – 100 pkt.,
 • minimalny próg kwalifikacji – 40 pkt.

Na punktację składa się:

 • ocena eseju (maksymalnie 60 pkt.);
 • ocena za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 20 pkt.);
 • punkty za ocenę na dyplomie studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych (maksymalnie 20 pkt.):
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 20 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 16 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 12 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,5) – 8 punktów rankingowych;
  • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,0) – 4 punkty rankingowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę:

 • ocena z eseju ukazującego posiadaną wiedzę na temat problemów rozwoju miast i zainteresowania naukowe kandydata;
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej;
 • ocena na dyplomie (studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych).

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju (w języku polskim), składającego się z dwóch części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w drugiej przedstawić swoje zainteresowania naukowe.

Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Objętość eseju nie może przekroczyć 10 000 znaków (standardowa strona A4 wynosi 1 500 znaków). Esej jest podstawą oceny wiedzy posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz poziomu przygotowania do studiów magisterskich. Jest on punktowany w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 40 pkt. za część pierwszą i 20 pkt. za drugą).
Kandydat powinien do końca okresu rejestracji w IRK dostarczyć esej w formie elektronicznej (załączony w IRK, jako plik pdf).
Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będą:

 • dodatkowe uzasadnienie i rozwinięcie prezentowanych w eseju poglądów,
 • wyjaśnienie wątpliwości oceniających esej i sprecyzowanie zainteresowań naukowych kandydata,
 • uzasadnienie wyboru kierunku Studia miejskie.

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy punktów rankingowych.

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej stanowi równocześnie potwierdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim (w przypadku osób nieposiadających honorowanych przez UW dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18-20 września 2023 r., godz. 9:00-17:00, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30

Ogłoszenie wyników: 22 września 2023 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-38 września 2023 r.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą) 
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Wymagane dokumenty
Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Więcej informacji na stronie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S2-US/?from=field:P_US